جمله سازی آلمانی – سطح A2 – ویدیوی ۱۹

جمله زیر رو در ویدیو میخواهیم بسازیم.

فیزیکم بد بود چون معلممان نمیتوانست خوب درس بدهد.

نکته گرامری این جمله زمان گذشته Präteritum هست از فعل sein و فعل های مودال. برای این دو مورد همینطور فعل haben از گذشته Perfekt استفاده نمیشه  و از گذشته Präteritum استفاده میکنیم.

تمرین : جمله مشابه زیر رو هم بسازید.
برادرت در کدام رشته بد بود ؟
رشته : das Fach
پاسخ تمرین :
In welchem Fach war dein Bruder schlecht
keyboard_arrow_up