فرق möchte با wollen

تمرین :

در دیالوگ زیر کدام یک از دو قعل ویدیو باید بیاید ؟

Möchtest du denn nicht im Iran bleiben ?

Auf keinen Fall ! Ich ….. unbedingt nach Deutschland fahren.

پاسخ صحیح :
Ich will unbedingt nach Deutschland fahren.

 

 

infintiv + zu

تمرین

جمله زیر را ترجمه کنید.

حوصله ندارم با او به پارک بروم.

پاسخ صحیح :

Ich habe keine Lust, mit ihm/ihr in den Park zu gehen.

 

پسوند ung

تمرین :

از فعل‌های زیر اسم بسازید.

übernachten, heizen, rechnen

 

پاسخ صحیح :

die Übernachtung, die Heizung, die Rechnung

Wo ? beim Essen

تمرین:

جمله زیر را ترجمه کنید.

مادرم سر آشپزیه (داره غذا میپزه) .

پاسخ صحیح :

Meine Mutter ist beim Essen.

 

حرف اضافه an

تمرین :

جمله زیر را برای دریا das Meer ترجمه کنید.

پارسال ما دریا بودیم. امسال هم دوباره به دریا میرویم.

 

جواب صحیح :
Letztes Jahr waren wir am Meer. Dieses Jahr fahren wir wieder ans Meer

یکی از کاربرد‌های könnte

یکی از کاربرد‌های könnte درخواست‌های بسیار محترمانه است.

تمرین : درخواست زیر را بسیار محترمانه مطرح کنید.

آیا امکانش هست پنجره را ببندید ؟

پاسخ صحیح :

Könnten Sie bitte das Fenster schließen / zumachen ?

keyboard_arrow_up