لغت روز ۶

لغت روز A1

der Urlaub
تعطیلات

???? Im Sommer machen wir gerne Urlaub.

تعطیلات را در تابستان دوست داریم سپری کنیم.

لغت روز A2

der Kindergärtnerin
مربی مهد

 Meine Frau würde sehr gerne als Kindergärtnerin arbeiten, denn sie interessiert sich für Kinder.

همسرم خیلی دلش میخواد به عنوان مربی مهد وار کنه چون به کودک ها علاقه داره.

لغت روز B1

selbstständig
دارای شغل مستقل

????  Sobald er seine Meisterprüfung bestanden hat, möchte er sich selbstständig machen.

.به محض این که امتحان استاد کاری اش را قبول شود می‌خواهد مستقلا به شغلش بپردازد.

keyboard_arrow_up