تمرین‌های تعاملی واژگان

زبان آموزان عزیز، به صفحه تمرین های تعاملی واژگان خوش آمدید.

در هر پست باید یک تمرین گرامری انجام دهید، پاسخ شما توسط مدیر سایت صحیح میشود.

جهت رفتن به پست‌ها روی عنوان هر پست کلیک کنید

Los gehts !

A1 : تمرین واژگان ۱ (die Umwelt)

die Umwelt 

محیط زیست

Umwelt foto

کلمه Umwelt یک اسم مونث به معنای محیط زیست است.. خود Welt معنی دنیا میده.

Umwelt همیشه مفرد هست و حالت جمع نداره.

مثال :

Was kann man heute für die Unwelt tun ?

امروزه چه کارهایی می توان برای محیط زیست انجام داد ؟

تمرین :

جمله‌ زیر رو با کلمه Umwelt در بخش دیدگاه بسازید :

دوچرخه ها برای محیط زیست خوب و ماشین‌ها بد هستند.

.

۵ دیدگاه

A2 : تمرین واژگان ۱ (das Formular)

das Formular

فرم

formular

کلمه Formular یک اسم خنثی به معنای فرم است.

نشانه جمع : Formulare

 

فعل‌های پرکاربرد :

ein Formular ausfüllen فرمی را پر کردن

ein Formular unterschreiben فرمی را امضا کردن

 

ترکیب‌های پر کاربرد :

Anmeldeformular فرم ثبت‌نام          Einzahlungsformular فرم پرداخت         Überweisungsformular فرم واریز وجه

 

مثال :

 Zur Beantragung des Benutzerausweises füllen Sie bitte das grüne Formular aus.

جهت درخواست ویزا لطفا فرم سبز را پر کنید

تمرین :

جمله‌ زیر رو با کلمه Formular در بخش دیدگاه بسازید :

من فرم آبی را امضا کرده اما هنوز تحویل نداده‌ام.

.

۳ دیدگاه

B1 : تمرین واژگان ۱ (die Hoffnung)

die Hoffnung

امید

Hoffnung

نوع کلمه : اسم، مونث

نشانه جمع : Hoffnungen

معنی : امید

قالب پر کاربرد :

die Hoffnung auf etwas (Akk)       امید به چیزی

فعل‌های پر کاربرد :

Hoffnung haben امید داشتن

wenig Hoffnung haben امید کمی داشتن

keine Hoffnnung haben امید نداشتن

die Hoffnung verlieren امید را از دست دادن

jemandem die Hoffnung nehmen  امید را از کسی گرفتن

مثال :

Es gibt kaum noch Hoffnung, dass er gesund wird

دیگر امید زیادی نمانده که او بهبود یابد.

Sie ging voller Hoffnung in die Prüfung

او سرشار از امید به جلسه امنحان رفت

 

Mach dir keine falschen Hoffnungen

امید الکی نداشته باش

تمرین :

جمله‌ زیر رو با کلمه Hoffnung بسازید و در بخش دیدگاه وارد کنید تا صحیح شود:

به نظرم مهم است، امید را در زندگی‌ هرگز از دست ندهیم.

.

۲ دیدگاه

B1 : تمرین واژگان ۱ (die Geduld)

die Geduld

صبر، حوصله

Geduld

نوع کلمه : اسم، مونث

نشانه جمع : غیر قابل شمارش، همیشه مفرد است.

معنی : صبر، حوصله

فعل‌های پر کاربرد :

viel Geduld haben  صبر زیادی داشتن

wenig Geduld haben صبر کمی داشتن

Geduld haben صبر داشتن

keine Geduld haben صبر نداشتن

eine engelhafte haben صبر دیوانه‌وار (فوق العاده زیادی) داشتن

مثال :

Du musst ein wenig Geduld mit deiner Frau haben.

تو باید با همسرت کمی حوصله کنی

Mein Geduld ist am Ende

صبرم دیگه تمومه

تمرین :

جمله‌ زیر رو با کلمه Geduld در بخش دیدگاه بسازید :

من دارم صبرم رو از دست میدم، چون همسایه‌هایم خیلی پر سر و صدا هستند و عصبانی‌ام می‌کنند.

.

۴ دیدگاه
سطح A1

A1 : تمرین واژگان ۱ (die Umwelt)

die Umwelt 

محیط زیست

Umwelt foto

کلمه Umwelt یک اسم مونث به معنای محیط زیست است.. خود Welt معنی دنیا میده.

Umwelt همیشه مفرد هست و حالت جمع نداره.

مثال :

Was kann man heute für die Unwelt tun ?

امروزه چه کارهایی می توان برای محیط زیست انجام داد ؟

تمرین :

جمله‌ زیر رو با کلمه Umwelt در بخش دیدگاه بسازید :

دوچرخه ها برای محیط زیست خوب و ماشین‌ها بد هستند.

.

۵ دیدگاه
سطح A2

A2 : تمرین واژگان ۱ (das Formular)

das Formular

فرم

formular

کلمه Formular یک اسم خنثی به معنای فرم است.

نشانه جمع : Formulare

 

فعل‌های پرکاربرد :

ein Formular ausfüllen فرمی را پر کردن

ein Formular unterschreiben فرمی را امضا کردن

 

ترکیب‌های پر کاربرد :

Anmeldeformular فرم ثبت‌نام          Einzahlungsformular فرم پرداخت         Überweisungsformular فرم واریز وجه

 

مثال :

 Zur Beantragung des Benutzerausweises füllen Sie bitte das grüne Formular aus.

جهت درخواست ویزا لطفا فرم سبز را پر کنید

تمرین :

جمله‌ زیر رو با کلمه Formular در بخش دیدگاه بسازید :

من فرم آبی را امضا کرده اما هنوز تحویل نداده‌ام.

.

۳ دیدگاه
سطح B1

B1 : تمرین واژگان ۱ (die Hoffnung)

die Hoffnung

امید

Hoffnung

نوع کلمه : اسم، مونث

نشانه جمع : Hoffnungen

معنی : امید

قالب پر کاربرد :

die Hoffnung auf etwas (Akk)       امید به چیزی

فعل‌های پر کاربرد :

Hoffnung haben امید داشتن

wenig Hoffnung haben امید کمی داشتن

keine Hoffnnung haben امید نداشتن

die Hoffnung verlieren امید را از دست دادن

jemandem die Hoffnung nehmen  امید را از کسی گرفتن

مثال :

Es gibt kaum noch Hoffnung, dass er gesund wird

دیگر امید زیادی نمانده که او بهبود یابد.

Sie ging voller Hoffnung in die Prüfung

او سرشار از امید به جلسه امنحان رفت

 

Mach dir keine falschen Hoffnungen

امید الکی نداشته باش

تمرین :

جمله‌ زیر رو با کلمه Hoffnung بسازید و در بخش دیدگاه وارد کنید تا صحیح شود:

به نظرم مهم است، امید را در زندگی‌ هرگز از دست ندهیم.

.

۲ دیدگاه

B1 : تمرین واژگان ۱ (die Geduld)

die Geduld

صبر، حوصله

Geduld

نوع کلمه : اسم، مونث

نشانه جمع : غیر قابل شمارش، همیشه مفرد است.

معنی : صبر، حوصله

فعل‌های پر کاربرد :

viel Geduld haben  صبر زیادی داشتن

wenig Geduld haben صبر کمی داشتن

Geduld haben صبر داشتن

keine Geduld haben صبر نداشتن

eine engelhafte haben صبر دیوانه‌وار (فوق العاده زیادی) داشتن

مثال :

Du musst ein wenig Geduld mit deiner Frau haben.

تو باید با همسرت کمی حوصله کنی

Mein Geduld ist am Ende

صبرم دیگه تمومه

تمرین :

جمله‌ زیر رو با کلمه Geduld در بخش دیدگاه بسازید :

من دارم صبرم رو از دست میدم، چون همسایه‌هایم خیلی پر سر و صدا هستند و عصبانی‌ام می‌کنند.

.

۴ دیدگاه
keyboard_arrow_up