ترکیب sowohl … als auch

تمرین :

جمله زیر را ترجمه کنید :

او هم آلمانی میخواند و هم در دانشگاه تحصیل میکند.

 

پاسخ صحیح :

Er lernt sowohl Deutsch als auch studiert an der Universität

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up