اصطلاح روز ۸

 jemanden oder etwas im Auge behalten

کسی را یا چیزی را تحت نظر قرار دادن، به دقت مشاهده کردن

 „Die neue Mitarbeiterin im Verkauf mussen wir im Auge behalten.
Sie ist zu den Kunden nicht sehr freundlich.”
  • از کارمند جدید بخش فروش نباید چشم برداریم.
  • زیاد با مشتری ها صمیمی نیست.

 

keyboard_arrow_up