فیلتر:همهبازحل شدهبستهبی پاسخ
ضمایر آلمانی.. و صرف آنها.
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 1 ساعت قبل • 
10 بازدید2 پاسخ0 رای
گذشته
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 2 ساعت قبل • 
6 بازدید1 پاسخ0 رای
Hörtext starten wirB1 نقش دستوری فعل dazubekommen
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 2 ماه قبل • ,
98 بازدید1 پاسخ1 رای
صرف صفت
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 2 ماه قبل • , ,
92 بازدید1 پاسخ0 رای