فیلتر:همهبازحل شدهبستهبی پاسخ
روش گرامر خواندن
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 4 ماه قبل • 
357 بازدید1 پاسخ0 رای
آکوزاتیو در es gibt
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 4 ماه قبل • 
348 بازدید1 پاسخ0 رای
ضمایر آلمانی.. و صرف آنها.
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 4 ماه قبل • 
377 بازدید2 پاسخ0 رای
گذشته
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 4 ماه قبل • 
369 بازدید1 پاسخ0 رای
Hörtext starten wirB1 نقش دستوری فعل dazubekommen
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 6 ماه قبل • ,
451 بازدید1 پاسخ1 رای
صرف صفت
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 6 ماه قبل • , ,
462 بازدید1 پاسخ0 رای