تمرین گرامر ۱ -B1- (جمله فرعی با infiniti zu)

یکی از انواع به کاربردن جمله‌فرعی یا پیرو (Nebensatz) استفاده از جمله‌ Infinitiv zu است. جمله های Infinitiv zu رو در شرایط خاص و معینی اجازه داریم به کار ببریم که یکی از آن‌ها بودن فعل haben بعلاوه یک اسم در جمله اصلی یا Hauptsatz است.

مثال :

Ich habe heute Zeit, ins Kino zu gehen

من امروز وقت دارم سینما بروم.

جمله اصلی ما هست : Ich habe heute Zeit

من امروز زمان دارم. خب می‌بینیم که معنای جمله چندان کامل نیست و مشخص نیست که زمان انجام چه کاری را داریم. این توضیح اضافه را می توانیم در جمله فرعی بیان کنیم. همانطور که شد چون در جمله اصلی ترکیب فعل haben بعلاوه یک اسم که این جا Zeit هست رو داریم، لذا مجاز هستیم جمله فرعی رو از نوع Infinitiv zu بسازیم.

ins Kino zu gehen رو لذا میسازیم. همانطور که می‌بینید در این نوع جمله فرعی فاعل نداریم و فعل به صورت مصدر یا infinitiv به همراه حرف اضافه zu  در انتهای جمله قرار می گیرد.

تمرین :

جمله‌هایی رو به همین شکل با استفاده از ترکیب فعل haben بعلاوه یک اسم و سپس جمله فرعی با infinit zu بسازید. مثلا :

Zeit haben ، زمان داشتن یا نداشتن، Lust haben ، حوصله داشتن یا نداشتن، Absicht haben قصد داشتن یا نداشتن،

Interesse haben علاقه داشتن یا نداشتن و ….

keyboard_arrow_up