جمله ۲۱

Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.

این دیدار با انسان‌هاست که به زندگی ارزش زیستن می‌دهد.

برای مشاهده این ویدیو لطفا بخش دوم مجموعه را از ابتدای همین صفحه تهیه فرمایید.

zitate 21

شماره ۱۹

برای مشاهده این ویدیو لطفا بخش اول مجموعه را از ابتدای همین صفحه تهیه فرمایید.

شماره ۱۷

برای مشاهده این ویدیو لطفا بخش اول مجموعه را از ابتدای همین صفحه تهیه فرمایید.

شماره ۱۵

برای مشاهده این ویدیو لطفا بخش اول مجموعه را از ابتدای همین صفحه تهیه فرمایید.

شماره ۱۳

برای مشاهده این ویدیو لطفا بخش اول مجموعه را از ابتدای همین صفحه تهیه فرمایید.

فهرست