گذشته Perfekt با فعل sein

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.