کاربرد زمان Präteritum در گزارشات (۴)

ادامه فنجان‌‌های قبل :

جمله زیر را که در زمان گذشته Perfekt نوشته شده را در زمان Präteritum بنویسید!

Die Hunde des Generalskonsuls haben den Täter anscheinend gekannt, denn sie haben nicht gebellt.

پاسخ:

Die Hunde des Generalskonsuls kannten den Täter anscheinend, denn sie bellten nicht.

از قرار معلوم سگ‌های سر کنسول، مجرم را می‌شناختند، چرا که واق واق نکردند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up