فنجان لغت : معرفی

zur Welt kommen   به دنیا آمدن

 

Sabine kam im Mai zur Welt.  

زابینه در ماه می به دنیا آمد.

Christian kam an einem Sonntag zur Welt

  .کریستین در یک روز یکشنبه به دنیا آمد

gebären    متولد شدن

 

Christian wurde in Dresden geboren.  

کریستین در شهر درسدن متولد شد

Sabine wurde am neunten Mai geboren.

  زابینه در روز نهم ماه مای متولد شد.

 

stammen  اهل جایی بودن / مال جایی بودن

 

Sabine stammt aus einer kinderreichen Familie.

زابینه اهل یک خانواده پر فرزند است.


Sabines Vorfahren
stammen aus der Schweiz.

اجداد زابینه اهل سوییس هستند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up