صرف فعل haben

فعل haben به معنای داشتن را در جملات زیر صرف کنید :

۱. ……… du einen Hund?            

آیا سگ داری؟


۲. Ich ……… leider kein Haustier.

متاسفانه حیوان خانگی ندارم


۳. Wir ……… einen großen Garten.

ما یک باغ بزرگ داریم


۴. Wirklich? Ihr ……… keinen Fernseher? Dann ……… ihr aber viel
Zeit zum Lesen!

واقعا؟ تلویزیون ندارید ؟ پس کلی وقت برا خواندن دارید


۵. Sie ………  schon lange kein Auto mehr, aber Philipp ………
ein Mountainbike und Moni ………  einen Motorroller.

اونها خیلی وقته دیگه ماشین ندارند، ولی فیلیپ یک دوچرخه کوهستان و مونی یک وسپا داره

پاسخ :

۱. Hast      ۲. habe     ۳. haben    ۴. Habt, habt     ۵. haben, hat, hat

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up