حروف تعریف ملکی

در دیالوگ زیر شخصی در حال صحبت با Tim و Johannes است. گزینه مناسب را انتخاب کنید.

تست ۱