هر صبح، یک جمله جدید

هر شکست، تو را قوی تر میکند، هر خیانت، باهوش تر، هر ناامیدی ماهرتر و هر تجربه داناتر
keyboard_arrow_up