روز 7

der Alltag

نوع : اسم، مذکر

حالت جمع : معمولا مفرد Alltage

معنی : زندگی روزمره

مثال :

In meiner Stadt ist der Alltag sehr langweillig.

در شهر من زندگی روزمره بسیار یکنواخت است.

die Bluse

نوع : اسم، مونث

حالت جمع : Blusen

معنی : پیراهن زنانه

مثال :

Meine Frau hat gestern eine schöne Bluse gekauft.

دیروز همسرم یک پیراهن زیبا خرید.

توضیح : برای پیراهن مردانه das Hemd به کار می رود.

der Geburtsort

نوع : اسم، مذکر

حالت جمع : Geburtsorte

معنی : محل تولد

مثال :

Sie müssen den Geburtsort auf das Formular schreiben.

شما باید محل تولد را در این فرم بنویسید.

immer

نوع : قید

معنی : همیشه

مثال :

Mein Vater muss immer arbeiten und Geld verdienen.

پدرم باید همیشه کار کند و پول در بیاورد.

das Kilo

نوع : اسم، خنثی

حالت جمع : Kilos

معنی : کیلوگرم

مثال :

Ich muss heute zwei Kilo Fleisch einkaufen.

امروز باید دو کیلو گوشت بخرم.

توضیح : 

بعد از اعداد کلمه Kilo را جمع نمی بندیم. کلمه بعد از کیلو اما جمع بسته میشود. البته اگر قابل شمارش باشد. مثلا

drei Kilo Tomaten

سه کیلو گوجه

die Lektion

نوع : اسم، مونث

حالت جمع : Lektionen

معنی : درس

مثال :

Heute lernen wir zwei Lektionen.

امروز دو درس یاد می گیریم.

neu

نوع : صفت

معنی : جدید، نو، تازه

مثال :

Meine Wohnung ist neu, groß und ich mag sie sehr gerne.

خانه ام جدید و بزرگ است و خیلی دوستش دارم.

توضیح :

متضاد : alt قدیمی