روز 6

schwer

نوع : صفت

معنی : سخت

مثال :

Ich habe Stress denn Meine Prüfung ist sehr schwer.

استرس دارم چون امتحانم خیلی سخت است.

die Straßenbahn

نوع : اسم، مونث

حالت جمع : Straßenbahnen

معنی : قطار خیابانی

مثال :

Fahren wir mit der Straßenbahn oder mit dem Bus ?

با تراموا برویم یا با اتوبوس ؟

tun

نوع : فعل

معنی : انجام دادن

Perfekt : getan

مثال :

Was darf man im Bus nicht tun ?

در اتوبوس چه کارهایی نباید انجام داد ؟

توضیح :

این فعل به لحاظ معنایی اکثر جاها معادل فعل machen است اما کاربرد فعل machen بسیار بیشتر و گسترده تر است.

zusammen

نوع : قید

معنی : با همدیگر

مثال :

Meine Schwester und ihr Mann gehen oft zusammen in den Park.

خواهرم و همسرش اغلب با همدیگر به پارک می روند.

buchstabieren

نوع : فعل

معنی : هجی کردن، اسپل کردن

Perfekt : hat buchstabiert

مثال :

Können Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren ?

میتونید لطفا نام خانوادگی تان را اسپل کنید ؟

etwas

نوع : قید

معنی : چیزی، یک چیزی

مثال :

Ich habe Hunger und möchte etwas essen.

گرسنه ام و می خواهم چیزی بخورم.

das Prozent

نوع : اسم، خنثی

حالت جمع : Geschäfte

معنی : مغازه

مثال :

Geschäfte sind für meine Frau sehr wichtig denn sie geht oft einkaufen.

مغازه ها برای همسرم خیلی مهم هستند چون او اغلب به خرید می رود.