روز 4

das Alphabet

نوع : اسم، خنثی

حالت جمع : Alphabete

معنی : الفبا

مثال :

Das deutsche Alphabet hat 26 Buchstaben.

الفبای آلمانی 26 حرف دارد.

….

beide

نوع : ضمیر

معنی : هر دو

مثال :

Meine Schwestern sind beide verheiratet.

خواهر های من هر دو متاهل هستند.

der Durst

نوع : اسم، مذکر

حالت جمع : همیشه مفرد.

معنی : شمال

مثال :

Hamburg liegt im Norden von Deutschland

هامبورگ در شمال ایران قرار دارد.

توضیح : 

ddgfdffhf

das Hähnchen

نوع : اسم، خنثی

حالت جمع : Alphabete

معنی : الفبا

مثال :

Das deutsche Alphabet hat 26 Buchstaben.

الفبای آلمانی 26 حرف دارد.

das Krankenhaus

نوع : اسم، خنثی

حالت جمع : Alphabete

معنی : الفبا

مثال :

Das deutsche Alphabet hat 26 Buchstaben.

الفبای آلمانی 26 حرف دارد.

machen

نوع : فعل

معنی : ………

گذشته Perfekt : ………………………

گذشته Präteritum : ……………………..

مثال :

fnfgngggh

یلسیلیبیبایبایباب

توضیح :

شسیلیباذبلل

die Person

نوع : اسم، مونث

حالت جمع : Jahreszeiten

معنی : 

مثال :

Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer

فصل مورد علاقه ام تابستان است.

توضیح : کلمه Jahr به معنی سال و کلمه Zeit به معنی وقت یا زمان است.