روز 3

die Altstadt

نوع : اسم مونث

حالت جمع : die Altstädte  (معمولا مفرد)

معنی :  قسمت قدیمی شهر

توضیح : با شهر قدیمی نباید اشتباه گرفته شود. این کلمه یعنی بافت یا بخش قدیمی در یک شهر.

مثال :

Mein Großvater wohnt in der Altstadt

پدربزرگم در بخش قدیمی شهر سکونت دارد.

der Dialog

نوع : اسم مذکر

حالت جمع : die Dialoge

معنی :

دیالوگ، گفت و گو

مثال :

Mit meinem Chef muss ich heute einen Dialog führen

امروز باید با رییسم گفت وگو کنم.

der Juni

نوع : اسم، مذکر

حالت جمع : Junis، معمولا مفرد

معنی : ماه ژوئن

مثال :

Im Juni möchte ich nach Hamburg fahren

در ژوئن میخواهم به هامبورگ بروم.

توضیح :

حرف اضافه in داتیو ساز برای ماه ها به کار می رود.

 

der Taxistand

نوع : اسم، مذکر

حالت جمع : Taxistände

معنی : ایستگاه تاکسی

مثال :

Es gibt einen Taxistand vor meiner Wohnung

جلوی خانه ام یک ایستگاه تاکسی وجود دارد.

der Vorname

نوع : اسم، مذکر

حالت جمع :   Vornamen

معنی : نام کوچک

مثال :

Mein Vorname ist Mohammad Jawad

اسم کوچک من محمد جواد است.

توضیح : 

برای سوال در مورد این کلمه نباید از کلمه پرسشی was بلکه از wie استفاده کنید.

? Wie ist dein Vorname    اسم کوچکت چیه ؟

die Wurst

نوع : اسم، مونث

حالت جمع : Würste

معنی : سوسیس

مثال :

.Morgens isst mein Vater keine Wurst

پدرم صبح ها سوسیس نمی خورد.

wichtig

نوع : صفت

معنی : مهم

مثال :

Schulen sind für mich sehr Wichtig denn ich habe zwei Kinder.

مدرسه ها خیلی برایم مهم هستند چون دو فرزند دارم.