روز 2

die Garage

نوع : اسم مونث

معنی :  گاراژ، پارکینگ

مثال :

Mein Vater bringt das Auto in die Garage

پدرم ماشین را داخل پارکینگ می آورد.

krank

نوع : صفت

معنی : مریض، بیمار

مثال :

Mein sohn ist heute krank und kann nicht in die Schule gehen

پسرم امروز مریض است و نمی تواند به مدرسه برود.

Österreich

نوع : اسم

حالت جمع : همیشه مفرد.

معنی : اتریش

مثال :

In Österreich spricht man auch Deutsch

در اتریش هم آدم آلمانی صحبت میکند. در اتریش آلمانی صحبت می کنند.

der Vormittag

نوع : اسم، مذکر

حالت جمع : معمولا مفرد

معنی : قبل از ظهر

مثال :

Am Vormittag muss ich arbeiten und mit meinen Kunden telefonieren

قبل از ظهر باید کار کنم و با مشتری هایم تلفنی صحبت کنم.

zwischen

نوع : حرف اضافه

معنی : بین، میان

مثال :

   . Der Tisch steht zwischen der Tür und dem Kühlschrank

میز بین در و یخچال قرار دارد.

 

توضیح : 

حرف اضافه zwischen هم می تواند آکوزاتیو و هم داتیو باشد. چنان چه دلالت بر سکون داشته باشد مثلا قرار داشتن داتیو و چنان چه دلالت بر حرکت داشته باشد مثل قرار دادن آکوزاتیو می سازد.

müssen

نوع : فعل مودال

معنی : باید، دلالت بر ناگزیر بودن، مجیور بودن، چاره دیگری نداشتن

مثال :

Ich muss auch am Wochenende arbeiten

آخر هفته هم باید کار کنم.

 

توضیح :

فعل های مودال به تنهایی کاربر ندارند و به همراه یک فعل اصلی دیگر که همیشه به صورت مصدر در انتهای جمله قرار می گیرد می آیند.

صرف قعل های مودال در اشخاص مفرد بی قاعده و حفظی است.

صرف فعل müssen :

ich muss

du musst

er/sie muss

 

wir müssen

ihr müsst

sie müssen

(gern(e

نوع : قید

معنی : با علاقه، با میل،

مثال :

Ich gehe gerne ins Kino

با علاقه به سینما می روم. ( سینما رفتن را دوست دارم.)

 

توضیح : 

این قید به همراه یک فعل می آید و علاقه یا عدم علاقه شخص را نسبت به انجام کاری بیان می کند.

در حالت منفی nicht gerne به کار برده می شود.

gern با gerne هیچ تفاوتی ندارد و هر دو به یک معنا و کاربرد هستند.

توضیح : کلمه Jahr به معنی سال و Zeit به معنی زمان است.