روز 1

ankommen

نوع : فعل

معنی :

گذشته Perfekt :

گذشته Präteritum :

مثال :

توضیح :

laut

نوع : صفت

معنی :

1 : بلند، با صدای بلند

2 :  پر سر و صدا

مثال :

Sprechen Sie bitte laut, ich höre Sie nicht

لطفا بلند صحبت کنید، (صدای) شما را نمیشونم.

 

In Teheran ist es viel laut

(ترجمه آزاد) : تهران شهر پر سر و صدایی است.

der Norden

نوع : اسم، مذکر

حالت جمع : همیشه مفرد.

معنی : شمال

مثال :

Hamburg liegt im Norden von Deutschland

هامبورگ در شمال ایران قرار دارد.

 

توضیح : 

چهار جهت جغرافیایی همگی مذکر هستند و حرف اضافه مرتبط با آن ها in هست. (حرف اضافه in در سکون داتیو و در حرکت آکوزاتیو می سازد.)

Ich wohne im Norden von Österreich 

من شمال اتریش ساکن هستم. 

 

Im Sommer fahre ich in den Norden.

تابستان به شمال میروم. 

der Salat

نوع : اسم، مذکر

حالت جمع : die Salate

معنی : سالاد

مثال :

Meine Frau mag Salat sehr gerne

همسرم سالاد خیلی دوست دارد.

das Prozent

نوع : اسم، خنثی

حالت جمع :   die Prozente

معنی : درصد

مثال :

Im Iran können nur 25 Prozent Englisch sprechen

در ایران فقط 25 درصد می توانند انگلیسی صحبت کنند.

 

توضیح : 

برای بیان درصد در حالت جمع هم همان Prozent به کار برده می شود.

vielleicht

نوع : قید

معنی : شاید

مثال :

Vielleicht regnet es morgen

شاید فردا باران بیاید.

Jahreszeit

نوع : اسم، مونث

حالت جمع : die Jahreszeiten

معنی : فصل

مثال :

Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer

فصل مورد علاقه ام تابستان است.

 

توضیح : کلمه Jahr به معنی سال و Zeit به معنی زمان است.