ضمایر آلمانی.. و صرف آنها.

روزبه فتحیروزبه فتحی پرسید 2 ماه قبل
ضمایر نامعین. لطفا توصیح بدید.  Alle.. Viele.... Jede.. Andere.... صرف آنها.. 
2 پاسخ
مدیر سایتمدیر سایت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل
با سلام، jede و alle  هنگام صرف، شناسه‌هایی مشابه با جدول صرف حرف تعرین معین (definiter Artikel) دارند. جدول زیر : jede همیشه مفرد و alle جمع است. alle, jede viele و andere به عنوان ضمیر نامعین هنگام صرف، شناسه‌هایی شبیه صرف صفت در حالت nullartikel یا بدون حرف تعریف دارند. جدول زیر :   Adjektivdeklination, nullartikel
مدیر سایتمدیر سایت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل
viele هم معمولا فقط کاربرد جمع دارد.