انجمن پرسش و پاسخ

فیلتر:همهبازحل شدهبستهبی پاسخ
روش گرامر خواندن
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 4 ماه قبل • 
343 بازدید1 پاسخ0 رای
آکوزاتیو در es gibt
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 4 ماه قبل • 
331 بازدید1 پاسخ0 رای
ضمایر آلمانی.. و صرف آنها.
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 4 ماه قبل • 
359 بازدید2 پاسخ0 رای
گذشته
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 4 ماه قبل • 
353 بازدید1 پاسخ0 رای
Hörtext starten wirB1 نقش دستوری فعل dazubekommen
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 6 ماه قبل • ,
435 بازدید1 پاسخ1 رای
صرف صفت
پاسخ دادمدیر سایتمدیر سایت پاسخ داد 6 ماه قبل • , ,
449 بازدید1 پاسخ0 رای