فنجان لغت : معرفی

zur Welt kommen   به دنیا آمدن

 

Sabine kam im Mai zur Welt.  

زابینه در ماه می به دنیا آمد.

Christian kam an einem Sonntag zur Welt

  .کریستین در یک روز یکشنبه به دنیا آمد

gebären    متولد شدن

 

Christian wurde in Dresden geboren.  

کریستین در شهر درسدن متولد شد

Sabine wurde am neunten Mai geboren.

  زابینه در روز نهم ماه مای متولد شد.

 

stammen  اهل جایی بودن / مال جایی بودن

 

Sabine stammt aus einer kinderreichen Familie.

زابینه اهل یک خانواده پر فرزند است.


Sabines Vorfahren
stammen aus der Schweiz.

اجداد زابینه اهل سوییس هستند.

Bist du sicher, dass

کلمه dass به معنی ؛که؛ می‌باشد و جمله ای که با آن شروع می‌شود فعل صرف شده به آخر جمله منتقل می‌شود.

جملات زیر را با استفاده از این کلمه کامل کنید.

Bist du sicher, dass  
Du hast den Pass eingesteck.


Ich glaube, dass
Das Licht im Keller ist
noch an.


Hast du den Nachbarn gesagt, dass …

Wir sind eine Woche weg

پاسخ:

Bist du sicher, dass du den Pass eingesteck hast ?

مط‌مئنی پاسپورت رو گذاشتی ؟


Ich glaube, dass das Licht im Keller noch an ist.

فکر کنم چراغ زیرزمین هنوز روشنه


Hast du den Nachbarn gesagt, dass wir
eine Woche weg sind ?

به همسایه‌ها گفتی یک هفته نیستیم ؟

روش‌های ابراز نظر

جمله‌های زیر را با یکی از فعل‌های داده شده کامل کنید. از عبارات ابتدای جمله برای ابراز نظر می‌توانیم استفاده کنیم.

همانطور هم که می‌بینید فعل جملاتی که با dass شروع می‌شوند در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

benutzen, heizen, beschließen

Es ist nicht in Ordnung, dass du mein Deo

Ich finde es nicht gut, dass du alles ohne mich

Ich finde es komisch, dass du im Sommer immer noch

 

پاسخ :

 

Es ist nicht in Ordnung, dass du mein Deo benutzt درست نیست که از دئودورانت من استفاده می‌کنی

 

Ich finde es nicht gut, dass du alles ohne mich beschließt

  به نظرم درست نیست که همه چی رو بدون من تصمیم‌گیری می کنی

Ich finde es komisch, dass du im Sommer immer noch heizt

به نظرم مسخره است که تو تابستان همچنان (مثلا اتاق رو) گرم می کنی.

فهرست